na srpskom, по български, на шопсћи

vaš baner

vaš baner

Оригинални писма за изграждане на градския храм в Цариброд (1890)

3.1.21.

Преди повече от 130 години в тогавашния Цариброд се ражда идея за изграждане на черква. Тогавашното бедно население не смогва да осъществи това свое желание, но все пак идеята за строежа на градски храм започва лека-полека да се осъществява през 1888. г. Тогава градският Общински съвет взема решение за изграждането му, при което назначава и комисия от дванадесет члена. С много труд и пот, подкрепени от Божията ръка и подпомогнати от Софийската епископия, Княжество България и Министерството на външните дела и изповеданията, успяват да сложат основите на бъдещия царибродски храм през пролетта на 18 май 1890 година. Работите продължават и стъпка по стъпка, камък върху камък, през следващите четири години изниква прекрасен храм.

Благодарение на Мария Гоцева, дигиталeн архив Стари Цариброд и Виртуалния музей Цариброд ви представят преписи от оригинална документация и писма, свидетели за началото на строителството на градския храм през 1890 година.


********************************************* 


Май 1890 год.
От София

вертикално:
В отделение на изповеданията:
подпис: Др Съмарджиев
15.V.1890

Господин Министре,

Управлението на Софийската Митрополия като препраща препис от постоновление № 79 на трънската постоянна комисия и план за бъдеща църква в Цариброд, чест има да Ви помоли, Господине Министре, да благоволите и разрешите построяването на църквата в Цариброд и поне възложено още днес понеже църковното настоятелство било ... работници от надница и иска да се положи основния камък 18 тога /б. р*. Този месец/.

Председателстващ на Софийски Епархиален Духовен Съвет
Подпис и печат.

* б.л. - бележка на редактора


********************************************* 2-ри май

Днес Трънската окръжна ... Комисия под председателството на Т. Г. Пъев в присъствието на членове: Ц. Манчов и Г. Шойлев и с участието на окръжния инженер Л. Вълков разсъждава отношението на Царибродския архиепископски Наложник от 30 м. м. Под № 127, с което препраща на одобрение един план за постройка на своя църква в гр. Цариброд. Комисията като взе в предвид, че градът Цариброд има необходимост от една църква и според мнението на окръжния инспектор, изработения за тази църква план напълно съответства на назначението си, то на тази основа ... Комисията е на мнение щото постройка на църквата да се почне по изработения план.

Препис от настоящото постановление да се съобщи на Архиерейския наместник.

Подписали: Председателстващ Т. Г. Пъев
членове: Ц. Манчов, Г. Шойлев, не се чете
инженер: Л. Вълчев
Вярно
Подпис и печат Секретар Сим...********************************************* Май 1890
София

до Министъра на външните работи и изповеданията

Господин Министре,

В допълнение на отношението ни към 15 т.м. под № 1349, Управлението на Софийската Митрополия има чест да Ви уведоми, че за построяването на църквата в Цариброд щели да бъдат нужни 20 000 лева от което количество 6 000 лева имали готови и 6 000 лева записани помощи, а остатъкът от 8 000 лева гражданите хранили надежда, че ще се събере от доброволни помощи на християните и от помощи на правителството ... дадено заявление.
При този момент ако е възможно по скоро да ни се потвърди планът, за да го изпратим в града, за да се почне постройката. 
Председателстващия на Софийското Епархиално Духовенство: подпис и печат    ********************************************* 
Доклад до Негово Царско Височество
4434

Господарю,

Имам честа най покорно да моля Ваше Царско Височество да благословите и разрешите щото от сумите предвидени в бюджета на повереното ми Министерство за текущата година за пособия на църкви ... /глава ІХ, ал. 44/...

********************************************* 
на църковното настоятелство в Цариброд за построяване църква в тоя град и двеста и петдесет лева на общинския кмета на с. Лукавица, Родопска околия, за огражданията в това село.
Ако Ваше Царско Височество одобрявате това мое предложение най покорно Ви моля да благоволите и подпишете приложения тук указ.
Съм,
Господарю,
на Ваше Царско Височество най покорен служител и верен поданик.

София,
юни 1890 год.


Министър на Външните Дела и Изповедания: подпис
********************************************* 
вертикално:
обнародвано 9/41 90 г. ...
Указ
№ 45

Ний Фердинанд І
С Божията помощ и Народната Власт
княз на България

По предложение на наший Министър на Външните Дела и Изповедания представено Нам доклада му от 4 текущий месец под № 4434, Постановихме и Постановявам:
І. Да се отпуснат хиляда лева пособие на църковното настоятелство в Цариброд...

********************************************* църква в тоя град и двеста и петдесет лева на Общинския Кмет в с. Лукавица, Родопска Околия за ограждения в това село.
ІІ. Означеното тук количество да се вземе от сумата, предвидена в бюджета на Министерството на Външните Дела и Изповедания за текущата година за пособия на църкви и други /глава ІХ, алинея 44/.
ІІІ. Изпълнението на настоящия указ се възлага на наший Министър на Външните Дела и Изповеданията.
Издаден в Наший дворец в София, на 6 юни 1890 год.

Подпис на княз Фердинанд
********************************************* № 2690
Юни 1890
гр. Цариброд

вертикално:
.... 18-22 VІ 90 ...

Рапорт

В изпълнение на предписанието на Министерството на Външните Дела и Изповедания от 16-ти тога /този/ под № 4883, чест имах да отнеса че отпуснатата сума с известие № 426 на сумата 1 000 лева, пособие за направата на църква в град Цариброд е изплатена от местното ковчежничество и предаде под разписка на местното църковно настоятелство в тоя град.

Околийски началник: печат 
Секретар:....********************************************* 

Есента през лято господне 1894-о на 8 ноември по стар стил новият Божи дом заблестява в цялата си пълнота. На този ден той бива тържествено осветен и посветен на Пресвета Богородица и нейния Рожден ден – Мала Богородица.Podelite ovo:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Slike i fotografije

O gradu